Colegiului Naţional
de Medicină
şi Farmacie

Ramas-am optimisti
Prin anii ce-au trecut,
Cu oameni sufletisti
Colegiul s-a nascut.
Noi pentru scumpa Tara,
Si-un sigur viitor,
A medicinii taina
O studiem cu spor.

Refren:

Sintem strajerii vietii,
Stapani ai sanatatii,
Ne aiba-n paza
Bunul Dumnezeu.
De-aici luam tarie,
Curaj si omenie,
Sa traiesti mereu
Colegiul meu.

Ne-nvata profesorii
Cu suflet de mandrie.
Sa–n cununam victorii,
Cu multa dibacie.
Avem aleasa carte,
Credinta si iubire,
Speranta –n viitor
Si multa daruire.

Catedra Discipline farmaceutice / Despre Noi

CATEDRA DISCIPLINE FARMACEUTICE


    Catedra ”Discipline farmaceutice” reprezintă disciplinele de profil la specialitatea Farmacie, calificarea Laborant farmacist. Activitatea catedrei ”Discipline farmaceutice” în procesul educaţional de formare a specialiştilor vocaţionali la specialitatea Farmacie, este orientată spre implementarea tehnologiilor educaţionale moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare a disciplinelor farmaceutice, formarea competenţelor şi abilităţilor specifice profesionale centrat pe  descoperiri ştiinţifice, tehnologii  farmaceutice avansate, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.
 

Problema de studiu a catedrei: 

„Formarea competenţelor şi aptitudinilor practice la elevi în cursul studierei disciplinelor farmaceutice, utilizînd metodele clasice şi alternative de predare-învăţare-evaluare şi  tehnologii informaţionale actuale”.

    Realizarea cu succes a activităţii didactice şi manageriale în cadrul catedrei este centrată pe  premize curriculare, informaţionale, ştiinţifice, tehnice şi tehnologice,  identificarea orientărilor  strategice şi evaluarea rezultatelor estimate.

Orientări strategice de activitate:

      Ralierea procesului educaţional spre formarea de competenţe în raport cu standardele educaţionale naţionale şi din perspectiva integrării în aria curriculară europeană.

REZULTATE ESTIMATE

      Baza tehnică-materială:

      Laboratoarele şi cabinetele catedrei beneficează de echipamente  moderne - calculatoare, multimedia, televizoare, retroproiector, spectrofotometru,  balanţă analitică,  potenţiometru, microscoape  mono- şi binoculare, utilage şi ustensile de laborator, reagenţi chimici şi substanţe medicamentoase, mobilier de profil, care  permit organizarea şi realizarea activităţii aplicative individualizate, centrată pe investigarea experimentală,  formularea şi analiza formelor medicamentoase,  elaborarea unor proiecte de cercetare ştiinţifico-practică, manifestarea creativităţii.

     Activitate de mentorat şi formare continuă:

      În scopul actualizării conţinuturilor ştiinţifice de specialitate şi metodice, precum şi a schimbului de informaţii noi, în parteneriat cu savanţi din domeniile medical şi psiho/pedagogic au fost  organizate şedinţe de consiliere, mese rotunde, traininguri cu tematică diversă: aspecte etice ale farmacistului în realizarea activităţii profesionale, actualităţi din domeniul farmaceutic, rolul Asociaţiei Farmaciştilor în asigurarea calităţii deservirii cu medicamente şi produse parafarmaceutice a populaţiei, Proiectarea didactică în cadrul ERRE, metode interactiv-participative de predare–învăţare-evaluare, aplicarea TIC în procesul educaţional ş.a.

      Activitatea de mentorat/consiliere realizată la nivel de catedră contribuie la  integrarea cadrelor didactice debutante în organizarea şi realizarea procesului educaţional, realizarea schimbului de experienţă între profesorii catedrei şi relevă un proces structurat pe formare de competenţe şi abilităţi specifice de: strategii de proiectare a activităţii de mentorat,  proiectare a demersului didactic în ERRE, promovarea învăţămîntului centrat pe elev prin implementarea metodelor ineractive şi a TIC în procesul educaţional , structura testului docimologic de evaluare , evaluarea asistată la calculator-tetareprogramată interactivă.

       Activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică:

      Formarea la elevi a unui system viabil de competenţe şi abilităţi specifice impune o abordare complexă, integrată a conţinuturilor disciplinelor de specialitate. În acest context a fost  modernizată curricula disciplinelor de orientare spre specializare farmaceutică. Curricula  modernizată conturează următoarele principii:  valorificarea personalităţii umane prin educaţie; corelarea dintre obiectivele disciplinei, competenţe şi abilităţi specifice cu conţinuturile şi metodologia de dezvoltare/ formare; actualizarea şi unificarea conţinuturilor ştiinţifice studiate; finalităţi educaţionale centrate pe competenţe şi abilităţi specifice disciplinare în interconexiune cu competenţele la calificare şi a celor zece comptenţe cheie  transdisciplinare; organizarea procesului de instruire creativ, prin acţiune aplicînd tehnici interactive cu utilizarea TIC.

    Aplicarea complexă a acestor principii în procesul educaţional contribuie la formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a elevului în conformitate cu finalităţile educaţionale /sistemul de competenţe reflectat în curriculum.

  Din perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, în contextul  evaluării continue şi formative la disciplinele farmaceutice au fost elaborate Culegere de itemi; Standarde protocoale şi Compendii pentru lecţiile practice. Cadrele didactice au elaborat materialele didactice în corespundere cu principiile metodologice actuale şi au fondat Baza de date electronice: Materiale didactico-metodice.     

     În cadrul lucrărilor conferinţelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale elevilor, profesorii catedrei au realizat activitatea de cordonator tematico-ştiinţific a cercurilor ştiinţifico-practice studenţeşti, formatori şi moderatori ai activităţilor pe secţii, autori şi coautori de  articole tematice, au evoluat cu comunicate în  în plen.

        Activitatea extradidactică:

         Activitatea extradidactică realizată la nivel de catedră este programată  în  interferenţă şi complementaritate cu activitatea didactică. Metodologia şi formele de realizare a activităţilor extradidactice este diversificată şi contribuie la valorificarea potenţialului profesional al cadrului didactic, formarea profesională şi personală a specialiştilor vocaţionali pregnant actual la început de mileniu trei. În acest context au fost realizate ore de dirigenţie şi didactice publice, traininguri tematice, concursuri, victorine, tvc-uri tematice profesionale şi de valorificare naţională şi general umană.
   

      Consideraţii şi sugestii de perspectivă: Catedrea “Discipline farmaceutice”  va opta pentru promovarea progresului didactic în formarea specialiştilor vocaţionali   competenţi, competitivi, care vor manifesta profesionalism consacrat, calităţi etico-morale şi perseverenţă în asigurarea calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice.