Conferința a X-a națională cu participare internațională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic „Dezvoltarea educației de calitate în învățământul profesional tehnic prin valorificarea Strategiei de dezvoltare „Educația – 2030”

Noile orientări şi tendinţe de integrare europeană implică o viziune nouă a problemelor învăţământului profesional medical şi al managementului educaţional în contextul politicilor educaționale naţionale. Învățământul profesional medical, fiind parte componentă a sistemului educațional medical din țară, asigură formarea inițială și educația profesională continuă a specialiștilor medicali și a farmaciștilor cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare.
Susținerea și implementarea reformelor din domeniul educației, specificate în Strategia de dezvoltare „Educația 2030”, întru asigurarea calității procesului educațional al învățământului profesional tehnic, a servit drept premisă pentru modernizarea și eficientizarea procesului de formare a specialiștilor medicali și farmaceutici în corespundere cu cerințele timpului și ale pieții muncii. În acest context, Conferința a X-a națională cu particpare internațională a cadrelor didactice din învățământul profesional medical a promovat experienţele de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; a diseminat transferul modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; a facilitat constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ din țară și de peste hotare!