Despre catedra discipline terapeutice

Transformările actuale în domeniul învățământului profesional medical necesită modernizare continuă și compatibilizarea cu învățământul profesional european. Calitatea învățământului a devenit o prioritate pentru echipa catedrei Discipline terapeutice, iar educația de calitate necesită un sistem de management educațional de performanță, capabil să asigure o activitate complexă de concepere, organizare, coordonare, monitorizare și administrare a tuturor proceselor implicate în procesul educațional. 

Disciplina Medicina internă și geriatrie cu nursing specific asigură formarea abilităților specifice tuturor elevilor din cadrul specialităților: Obstetrică, Medicină, Îngrijirea bolnavilor, Diagnosticare medicală cu tehnici de tratament și calificările: moașe, asistent medical, asistent medical în urgențe, asistent medical în diagnostic de laborator. Pentru a forma specialişti în domeniu, la catedră se acordă o deosebită atenţie organizării procesului instructiv, actualizării curricula bazate pe formarea competenţelor profesionale specifice calificărilor, utilizării în predare a tehnologiilor didactice activ-participative, a protocoalelor/ standardelor deprinderilor practice, protocoalelor clinice naționale, actelor normative, și implementării tehnologiilor informaţionale și comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Activitatea catedrei este axată pe realizarea unui proces instructiv-educativ în corespundere cu cerinţele actuale din domeniul medicinii și a pedagogiei moderne, având ca finalitate formarea specialiştilor competenţi şi competitivi, capabili să răspundă proactiv la provocările timpului, dând dovadă de profesionalism în acordarea serviciilor de îngrijiri medicale populaţiei. Profesorii catedrei propun activități didactico-metodice prin care elevii conștientizează rolul activ al propriei implicări în actul educațional, în scopul formării unei personalități cu o pregătire multilaterală, specifică profesiei, ce îi va favoriza angajarea eficientă în câmpul muncii.

Reișind din misiunea și obiectivele Planului de Dezvoltare Strategică al CEMF ”Raisa Pacalo”, 2022-2027, cadrul didactic își axează activitatea pe implementarea și realizarea  problemei de studiu: Modernizarea procesului de formare inițială a specialiştilor cu studii medicale postsecundare și postsecundare nonterțiare este axat pe formarea competenţelor profesionale specifice în domeniul disciplinelor terapeutice, în scopul pregătirii unor specialiști competitivi, capabili să presteze servcii de îngrijiri medicale de calitate.

Cadrul didactic al catedrei

Procesul educaţional la catedră este asigurat de profesori cu un înalt grad de profesionalism, care promovează politicile educaţionale moderne din învățământul profesional medical. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice atât în domeniul psihopedagogiei cât și în specialitate permite elaborarea instrumentelor curriculare  precun suporturi de curs, curricula la unitățile de curs obligatorii și opționale, ghiduri metodologice de implementare a curricula, culegeri de itemi, culegeri de cazuri clinice problematizate, ghiduri pentru lecțiile practice. Diversificarea procesului de predare-învățare-evaluare este asigurată de implementarea de către cadrele didactice, în procesul educațional, a diverselor platforme educaționale: www.moodle.cemf.md, Classroom, Google Meet, Zoom, Testmoz.

Instruirea practică, ca parte componentă a procesului de formare a viitorilor specialiști, este realizată în Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) din cadrul CEMF ”Raisa Pacalo”, asigurând condiții optime de planificare, organizare și desfășurare a lecțiilor practice, dar și evaluarea finalităților de studii manifestate în competențele profesionale, în condiții maxim apropiate celor din instituțiile medicale.

În cadrul catedrei activează 12 cadre didactice titulare, deținătoare de grade didactice superioare (50%), grad didactic unu (8%) și grad didactic doi (33%); formatori naționali (5 cadre didactice); studii de masterat în Științe ale educației, Medicina legală, Management și economie, Management medical și sociale (5); grade manageriale (2).

Negrean Mariana

directoare, grad managerial superior,
profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad
didactic superior, master în Științe ale Educației, formator național

Tomulescu Liuba

şefa catedrei, profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, formator național

Carp Lucia

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, grad managerial doi, categorie superioară în specialitate; formator național

Creciun Galina

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, master în Științe ale Educației, formator național

Bulgaru Rodica

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior

Sîrbu Nelea

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior

Rusica Liliana

profesoară Asistență medicală primară cu nursing comunitar și îngrijiri la domiciliu, grad didactic doi, masterat în științe Medicina legală

Grecu Tatiana

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic doi

Mogîldea Alexandra

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic doi

Rusu Evelina

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic unu

Cara Serghei

profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific

Lungu Valeria

profesoară Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, master în Management și economie, categorie superioară
în specialitate

Catedra, realizând funcția metodică pentru cadrele didactice din domeniul terapeutic, angajate în colegiile de medicină din ţară, organizează şi desfășoară evenimente cu caracter metodic și științific, care au un impact pozitiv și asigură unificarea procesului de elaborare a documentelor normative și de predare-învățare-evaluare a conținuturilor științifice.

Promovarea serviciilor de formare a specialiştilor medicali cu studii postsecundare și postsecunadre nonterțiare și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este asigurată de un parteneriat eficient și multidimensional cu: mediul academic din cadrul USMF „N. Testemiţanu”, Universitatea de Stat a Moldovei și Universitatea de Stat de Pedagogie „Ion Creangă”, Asociația Nursing din Moldova, specialiștii din domeniul practic, patenerii internaționali – Universitatea „Carol Davila”, București, România, Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

Activitățile realizate în cadrul catedrei Discipline terapeutice asigură formarea și dezvoltarea competențelor profesionale specifice a viitorilor specialiști medicali, contribuie fortificarea sistemului sănătății din Republica Moldova.