Colegiului Naţional
de Medicină
şi Farmacie

Ramas-am optimisti
Prin anii ce-au trecut,
Cu oameni sufletisti
Colegiul s-a nascut.
Noi pentru scumpa Tara,
Si-un sigur viitor,
A medicinii taina
O studiem cu spor.

Refren:

Sintem strajerii vietii,
Stapani ai sanatatii,
Ne aiba-n paza
Bunul Dumnezeu.
De-aici luam tarie,
Curaj si omenie,
Sa traiesti mereu
Colegiul meu.

Ne-nvata profesorii
Cu suflet de mandrie.
Sa–n cununam victorii,
Cu multa dibacie.
Avem aleasa carte,
Credinta si iubire,
Speranta –n viitor
Si multa daruire.

Catedra Discipline Terapeutice / Despre Noi

  CATEDRA DISCIPLINE TERAPEUTICE

 

            Procesul educațional din cadrul catedrei presupune performanțe, căutări și devotament, ascensiunea vizează nu atât cantitatea, cât calitatea instruirii profesionale. Reforma curriculară, ca proces de studiu centrat pe elev și pe formarea de competențe, se realizează prin instruirea metodică în cadrul atelierelor Consiliului metodic științific, organizarea și desfășurarea activităților din cadrul Zilelor catedrei și promovarea experienței profesorilor cu vocație.

                                              Problema de studiu a catedrei:

      Modernizarea procesului de formare inițială a specialiştilor cu studii medicale postsecundare și postsecundare nonterțiare, axat pe formarea competenţelor profesionale în domeniul disciplinelor terapeutice, în scopul pregătirii unor specialiști competitivi, capabili să opereze cu tehnologii avansate din domeniu.

Cadrul didactic al catedrei

         Procesul educaţional al catedrei este asigurat de profesori cu  înalt grad de pregătire, mulţi fiind autori de curricula, ghid metodologic de implementare a curricula, suporturi de curs, culegeri de itemi, ghiduri pentru lecțiile practice etc. Cinci profesori fiind Formatori naționali în diferite domenii.

Tomulescu Liuba, şef catedră, profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, autor de suporturi de curs, curricula, ghiduri de aplicare a curricula, culegeri de itemi, artcole științifice.

Negrean Mariana, director adjunct pentru instruire practică, profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, categorie superioară în specialitate, grad managerial întâi; autor de profiluri ocupaționale, standarde a calificărilor, suproturi de curs, curricula, ghid de aplicare a curiicula, articole științifice.

Carp Lucia, şef secţie de învăţământ nr.3, profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific,  grad didactic superior, categorie superioară în specialitate, autor de suporturi de curs, curricula, ghiduri de aplicare a curricula, culegeri de itemi, artcole științifice.

Creciun Galina, profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific,  grad didactic întâi, autor de suporturi de curs, curricula, ghiduri de aplicare a curricula, culegeri de itemi, artcole științifice.

Bulgaru Rodica, profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific,  grad didactic întâi, autor de suporturi de curs, curricula, ghiduri de aplicare a curricula, culegeri de itemi, artcole științifice.

Sârbu Nelea, profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific,  grad didactic întâi, autor de suporturi de curs, curricula, ghiduri de aplicare a curricula, culegeri de itemi, artcole științifice.

Grecu Tatiana profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific,  grad didactic doi, autor de suporturi de curs, curricula, ghiduri de aplicare a curricula, culegeri de itemi, artcole științifice.

Simonova Tatiana, profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific

Rusu Evelina profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific

Mogîldea Alexandra profesor Medicină internă și geriatrie cu nursing specific

Rusica Liliana,  profesor Asistență medicală primară cu nursing comunitar și îngrijiri la domiciliu.

Orientări strategice de activitate:

     Procesul educaţional este orientat spre formare de competenţe în raport cu standardele educaţionale naţionale şi din perspectiva integrării în aria curriculară europeană.

Baza tehnică-materială:

      Instruirea practică este o parte componentă esențială al procesului educațional, care are  obiectivul fundamental de formare al unui specialist cu studii medicale postsecundare și postsecundare nonterțiare, dezvoltând competențe profesionale, capabil prin acțiunile sale specifice educationale, preventive, terapeutice și de recuperare să contribuie la promovarea și menținerea sănătății individului, familiei și colectivităților, să se adapteze la schimbările din sistemul ocrotirii sănătății.

        Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) din CEMF ,,Raisa Pacalo”, ne asigură condiții de planificare, organizare și desfășurare a practicii didactice la unitățile de curs din cadrul planului de învățământ, evaluare a finalităților de studii manifestate în competențele profesionale conform curricula la programele de formare profesionale la specialitățile Medicină, Îngrijirea bolnavilor,  Obstetrică, Diagnosticare medicală și tehnici de tratament.

                                       Activitate  de formare continuă și  mentorat:

       Pregătirea profesională continuă reprezintă soluţia şi condiţia calităţii serviciilor educaţionale care oferă tinerei generaţii, o oportunitate pentru CEMF ,,Raisa Pacalo” de a face faţă şi de a răspunde cerinţelor şi provocărilor timpului, pentru asigurarea implementării noilor orientări şi documente de politici în educaţie şi medicină. Profesorii catedrei participă la diferite cursuri de formare continuă în specialitate și psihopedagogie. În cadrul catedrei 6 profesori cu studii superioare medicale au beneficiat de cursuri de recalificare 900 ore în psihopedagogie, 4 profesori au studiat platforma educațională MOODLE.

      Activitatea de mentorat/consiliere realizată la nivel de catedră, contribuie la  integrarea cadrelor didactice debutante în organizarea şi realizarea procesului educaţional, realizarea schimbului de experienţă între profesorii catedrei, relevă un proces structurat pe formare de competenţe şi abilităţi specific, strategii de proiectare a activităţii de mentorat,  proiectare a demersului didactic în cadrul de învățare ERRE și promovarea învăţământului centrat pe elev prin implementarea metodelor interactive, TIC în procesul educaţional.

Activitatea didactico-metodică:

         Un rol important la realizarea formării inițiale și continue în cadrul predării unităților de curs de specialitate îi revine activității didactico metodice cu includirea planificării și realizării diversilor activități curriculare și extracurriculare. Studiul individual este o componentă a procesului instructiv care are drept scop nu doar consolidarea și aprofundarea, dobândirea de noi cunoștințe, pregătirea către lecții, seminare, examene, dar și pentru formarea deprinderilor de lucru individual în general (instruire, știință, activitatea profesională, capacitatea de a lua asupra sa anumite responsabilități și a rezolva de sinestătător.