Repere teoretice în elaborarea testelor sumative. Matricea de specificații. Tipuri de itemi.

Matricea de specificaţii este un procedeu indispensabil testului sumativ, care ne oferă certitudinea că testul măsoară finalităţile educaţionale definite în curriculum şi are o bună validitate de conţinut. Ea determină corelaţia dintre nivelurile cognitive, specificate în itemii testului şi ponderea elementelor de conţinut. Itemii testului reflectă finalitățile de evaluat.

În perioada 15-16 mai 2024, în cadrul zilelor catedrei Nursing, a fost organizat training-ul cu genericul ,,Repere teoretice în elaborarea testelor sumative. Matricea de specificații. Tipuri de itemi”. Dna Nina Bîrnaz, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar a explicat structura matricei de specificații și relevanța ei în elaborarea itemilor pentru testul sumativ. S-a lucrat în grupuri la elaborarea matricei de specificații și a diferitor tipuri de itemi, respectând recomandările pentru elaborarea fiecărui tip şi corelaţia lor cu nivelurile cognitive din matrice și a schemei de notare, prin prisma celor două aspecte: baremul de notare și scala de notare.

Respectarea regulilor în procesul de elaborare a testelor sumative, şi anume: proiectarea matricei de specificaţii, respectarea regulilor de elaborare a itemilor și a schemei de notare, asigură caracteristicile unui test elaborat calitativ şi a unei evaluări obiective.