Vizita de lucru în Croația, Zagreb

Grupul de lucru delegat din partea R. Moldova în Republica Croată în perioada 15-21.05.2016 a fost constituit din reprezentanți ai Direcției învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate al Ministerului Educației, Centru Republican pentru dezvoltarea învățămîntului secundar profesional, Direcția Învățămînt profesional tehnic, ANACIP, directori Centrele de Excelență și colegii din țară.În cadrul vizitei de studiu a fost studiat sistemul de formare profesională tehnică din Croația și acțiunile din cadrul reformelor întreprinse în ultimii ani în vederea dezvoltării învățămîntului profesional tehnic. Aproximativ 70 % din elevi își continuă studiile în cadrul programelor de formare profesională tehnică, rata abandonului școlar fiind de 1-2 %. Domeniile de formare profesională sînt structurate pe 13 sectoare. Pentru coordonarea activităților din fiecare sector sînt constituite Consilii sectoriale (cca 25 consilii) cu rol de decizie și coordonare a activităților specifice din ÎPT. La nivel de Ministerul științei, învățămîntului și educației adulților, sînt elaborate documentele de politici din domeniu, create agenții pentru elaborarea documentelor necesare pentru buna desfășurare a procesului de instruire (standarde ocupaționale, calificări profesionale, curricula la meserie ș.a.). Agenția pentru evaluare externă are funcția de a organiza și desfășura evaluarea cadrelor didactice și manageriale, rezultatele învățării elevilor precum și de autorizarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, care sînt de peste 300 la număr. Instituțiile de ÎPT sînt în subordinea autorităților publice locale.Programele de formare profesională tehnică sînt cu durata de:

  • 1-2 ani – pentru copii cu cerințe speciale;
  • 3 ani – se realizează după unul din cele 3 modele existente în țară: clasic – mai puţine ore de practică decît 50% din modelul unic), unic formare prin sistem dual și industrial.
  • 4 ani –programele de studii includ și discipline de cultură generală, astfel că la absolvirea studiilor elevii la solicitare au posibilitatea de a susține examenul de matură/bacalaureat.
  • 5 ani – pentru programele de studii din domeniul medicinei.

În linii generale sistemul croat de formare profesională este asemănător cu sistemul de formare profesională tehnică din R. Moldova, experiența acestuia fiind una relevantă pentru membrii grupului de lucru participanți în cadrul vizitei de studiu. Un element esențial în modernizarea ÎPT îl constituie proiectele de asistență din partea Uniunii Europene, atît la nivelul instituțiilor de învățămînt cît și la nivel de agenții din domeniu, care au fost și sînt în derulare, proiecte de investiții în consolidarea capacităților instituțiilor de învățămînt, precum și consolidarea capacităților resurselor umane. Investiții majore sînt pentru asigurarea calității, astfel pentru elaborarea în cadrul unui anumit sector a standardului ocupațional, a calificării și curricula la meserie sau investit peste 50 mii euro, acestea fiind elaborate în aproximativ 2 ani.Experiențele acumulate permit împlimintarea reformelor în domeniul formării inițiale a specialiștilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare, vizînd actualizarea Planurilor de învățămînt (2016) pentru toate calificările.