Admitere

COMISIA DE ADMITERE VA ACTIVA DIN 15 IULIE 2024 !!!

Programele de formare profesională

 1. Specialitatea 91210. Medicină, calificările Asistent medical (3 ani de studii)
 2. Specialitatea 91310. Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical (5 ani de studii)
 3. Specialitatea 91210. Medicină, calificarea Asistent medical în urgențe (5 ani de studii)
 4. Specialitatea 91320. Obstetrică, calificarea Moașă (3 ani de studii)
 5. Specialitatea 91410. Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator (3 ani de studii)
 6. Specialitatea 91610. Farmacie, calificarea Asistent farmacist (3 ani de studii)
 7. Specialitatea 91110. Stomatologie, calificarea Tehnician dentar (3 ani de studii)
 8. Specialitatea 91210. Medicina, calificarea Asistent medical igienist-epidemiolog (3 ani de studii)

Acte necesare

 1. Actul/actele de studii în original
 2. Copia buletinului de identitate
 3. Copia buletinului de identitate al unui părinte
 4. Certificatul de studii gimnaziale sau
 5. Diploma de BAC sau
 6. Atestatul de studii medii de cultură generală sau
 7. Certificatul de studii liceale sau
 8. Certificatul de calificare la specialitățile conexe meseriei iniţiale (sau un act de studii echivalent) cu anexa respectivă sau
 9. Certificatul de studii, cu notele la examenele de absolvire şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din România.
 10. 4 fotografii 3×4 cm color
 11. Dosarul după caz, cuprinde suplimentar copiile autentificate ale următoarelor documente: Pentru abiturienții cu dizabilitate severă, accentuată și medie:
  • a. fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidaţii cu dizabilităţi/CES;
  • b. programul individual de reabilitare şi incluziune socială (formularul nr.2) şi formularul nr.5, eliberat de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părţi componente ale Dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate, pentru candidaţii cu dizabilitate (severă, accentuată şi medie);
  • c. adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original)
  • d. certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia (în original);
  • e. actul de studii respectiv pentru copii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învățat în școli speciale;
  • f. certificatul (legitimația original/copia) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate (în original);
  • g. certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familiile cu patru și mai mulți copii);
  • h. Copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii altor state, de naționalitate moldoveni.

Programul de lucru

Luni – Vineri

08:00 – 17:00

Pauză de masă

12:00 – 13:00

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidații depun dosarul la
Comisia de admitere sau se pot înscrie online pe: eadmitere.sime.md

Calendarul admiterii

15.07.2024 – 03.08.2024
Depunerea dosarelor, Turul I

07.08.2024
Afișarea rezultatelor, Turul I

07.08.2024 – 17.08.2024
Depunerea dosarelor, Turul II

21.08.2024
Afișarea rezultatelor, Turul II

ADMITEREA
SecretarDumitraș Tatiana
Telefon022 72-86-77
E-mailadmitere.cemf2024@gmail.com
Cabinet4