File de istorie

Istoria Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” începe odată cu deschiderea Şcolii de felceri şi moaşe, prin decizia Sovietului Comisarilor Poporului al RSSM din 18 octombrie 1944. Efectivul şcolii era constituit din 4 profesori titulari, câţiva medici practicieni şi 215 elevi. Prima promoţie din anul 1945 a avut 36 de felceri.

1957

prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 375 din 26 decembrie 1957
Şcoala de felceri şi moaşe primeşte denumirea de Şcoală-bază de
Medicină din Chişinău.

1992

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 440 din 25 iunie
1992 Şcoala-bază de Medicină din Chişinău este reorganizată în
Colegiul Republican de Medicină.

1999

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 591 din 25 iunie 1999 şi a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 48-§1 din 02 iulie 1999 în componenţa Colegiului Republican de Medicină prin comasare a fost trecut tot efectivul de elevi şi corpul didactic al Colegiului Orăşenesc de Medicină. Instituţia nou creată a fost denumită Colegiul de Medicină din Chişinău.

2003

prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1551 din 23 decembrie 2003 şi ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Colegiul de Medicină din Chişinău instituţie de învăţământ superior de scurtă durată, este reorganizat în instituţie de învăţământ mediu de specialitate (colegiu).

2003

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 792 din 23.12.2003 instituţia este denumită Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie.

2008

Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie a fost evaluat şi acreditat la specialitatea Medicină generală, calificările Felcer, Asistent medical şi Felcer laborant, iar în anul 2008 a fost reevaluat şi acreditat integral de Comisia Naţională de evaluare şi acreditare cu calificativul „Excelent” la:

Specialitatea 1701 „Medicină generală” 

Calificările:

 • Felcer
 • Asistent medical
 •   Asistent igienist epidemiolog
 • Moaşă
 • Felcer laborant

 Specialitatea 1751 „Farmacie” 

Calificarea „Laborant farmacist”

 Specialitatea 1702 „Stomatologie” 

          Calificarea „Tehnician dentar”

2012

prin Hotărârea Guvernului nr. 791 din 22.10.2012 Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie s-a conferit numele „Raisa Pacalo”.

2014 – 2015

cartografierea Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie ,,Raisa Pacalo” a fost realizată de către Comisia de experți în cadrul Proiectului UE conform criteriilor de evaluare:

 • resurse umane; 
 • proces educațional; 
 • baza tehnico-materială;
 • colaborarea cu mediul economic;
 • finanțarea instituției.

Prin decizia Consiliului coordonator național în domeniul învățământului profesional tehnic, proces verbal nr. 1 din 06.03.2015, a fost aprobată lista instituțiilor de învățământ profesional tehnic pentru reorganizare în Centre de excelență, printre care se regăsește și Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”.

2016

prin Hotărârea Guvernului nr. 744 din 10 iulie 2016, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie ,,Raisa Pacalo” se reorganizează prin transformare în Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, cu oferirea programelor educaţionale de formare iniţială în învăţământul profesional postsecundar (nivelul IV) și în învăţământul profesional postsecundar nonterţiar (nivelul V), şi atribuirea funcţiilor de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a învățământului profesional medical, de coordonare şi ghidare metodologică a instituţiilor arondate, de formare continuă a cadrelor didactice din sistem. 

În perioada anilor 1944-2021, o activitate rodnică au desfăşurat directorii: Boris Bromberg, Mihail Zagarskih, Mahmud Aşumov, Zinaida Molceanov şi Lev Rozneriţă, Raisa Pacalo, Cecilia Badrajan, Ștefan Plugaru, Boris Golovin, Ala Manolache.

Au manifestat înalte calităţi organizatorice şi au dirijat eficient activitatea şcolii mai mulţi directori adjuncţi: Alexandru Barbalat, Leonid Enzin, Petru Ţurcan, Tatiana Sibirschi, Valentina Brumareţchi, Lidia Dogotaru, Constantin Pîntea, Liviu Racoviţă, Ala Idricean, Cecilia Badrajan, Lucia Talmaţchi, Svetlana Cobîleanschi, Mariana Negrean, Aculina Marandiuc. 

Un rol deosebit în dezvoltarea instituţiei îi revine directorului Raisa Pacalo, care a condus acest colectiv pe parcursul a 23 ani (1964-1987). Actualul bloc de studii și două cămine pentru elevi au fost construite la insistenţa şi din iniţiativa distinsei doamne director, personalitate cu strălucite calităţi psihopedagogice şi organizatorice. Pe an ce trece Şcoala-bază de Medicină, datorită activităţii eficiente a colectivului şi a promovării frumoaselor tradiţii ale instituţiei, devine recunoscută atât în ţară cât şi peste hotare.

La pregătirea specialiştilor au contribuit multe cadre didactice, devenite ulterior personalităţi remarcabile în domeniul ocrotirii sănătăţii: profesorii universitari               Boris Perlin, Andrei Dovganschi, Filip Babilev, Henrieta Rudi, Vasile Procopişin, Nicolae Opopol, Constantin Iaţco, Grigore Friptuleac, Ștefan Harea, Tamara Hacina.

Din  1987 până în 1992 director al Şcolii de Bază de Medicină a fost doamna Cecilia Badrajan, discipola Raisei Pacalo, care a păstrat, a promovat și a consolidat tradițiile și realizările obținute pe parcursul anilor. Pentru succesul în muncă dumneaei a fost decorată cu medalia Meritul Civic. Cecilia Badrajan a activat timp de 20 de ani în calitate de șef-cabinet metodic Republican al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova. 

Din anul 1992 până în 2002 în funcţia de director al colegiului a activat Ştefan Plugaru, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Lucrător Emerit al Învăţământului Public din Republica Moldova, care a acordat o atenţie deosebită dezvoltării procesului de formare a specialiştilor cu studii medicale superioare de scurtă durată. Fiind om de știință, a publicat peste 80 de articole, 2 monografii și alte lucrări științifice. În această perioadă accentul este pus pe promovarea activităţii ştiinţifice, manageriale şi de specialitate. Fiecare catedră lucrează asupra anumitor probleme de studiu în domeniul psihopedagogiei, pe care le implementează în procesul didactic. În dirijarea colectivului pedagogic a folosit cu iscusință calitățile umane precum: răbdarea, omenia, mărinimia, simțul tactului.

În perioada 2002-2005 colegiul a fost condus de absolventul instituției Boris Golovin: doctor în medicină, ex-viceministru al Sănătății din Republica Moldova, consilier municipal Chişinău, Președintele Asociației ProDiab din RM, Om Emerit, deţinător al distincțiilor de stat: Medalia ,,Nicolae Testemițanu” și Medalia ,,Meritul Civic”. Actualmente, Boris Golovin activează în funcția de director al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Pe parcursul activității în colegiu, din marea dragoste pentru Alma Mater, a creat condiții optime de activitate atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Boris Golovin a înscris o filă nouă în istoria CNMF „Raisa Pacalo”, punând în cinste simbolica colegiului – Logo-ul, Imnul (autor, compozitor – Daria Radu) şi Drapelul Colegiului.

În perioada 2005-2021 instituția a fost condusă de Doamna Ala Manolache, manager şi pedagog de vocaţie, grad managerial superior, grad didactic superior, decorată cu Medalia „Nicolae Testemiţanu”, Ordinul „Gloria Muncii”, titlul onorific ,,Om Emerit”, Femeia Anului în Învățământ. Ala Manolache a reuşit să renoveze şi să modernizeze sălile de studii, să doteze cabinetele şi laboratoarele cu echipament medical performant, aparataj audio-vizual modern, cu tehnologii informaţionale de actualitate, săli de calculatoare conectate la internet, punct medical, cantină, sală sportivă, bibliotecă. 

Din 2021 Centrul de excelență este condus de Mariana Negrean, grad managerial superior, profesor la disciplina Medicina internă, ftiziopneumologie și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, formator național, specialist principal în cadrul Comisiei Nursing a MS RM. În contextul reformelor din domeniile sănătății și a educației, abordării europeane a procesului de formare a specialiștilor pentru sistemul sănătății, echipa managerială, condusă de Mariana Negrean, a continuat tradiția de dezvoltare proactivă: au fost actualizate documentele normative la nivel de sisitem (CORM, Nomenclatorul domeniilor de formare profesională), implementate calificări noi de instruire (Asistent medical în urgențe), instituționalizate Centrul de validare a competențelor profesionale, obținute în contexte nonformale și informale și Centrul în domeniul educației profesionale continuă pentru instruirea cadrelor didactice/manageriale din colegiile de medicină arondate și personalul medical și farmaceutic cu studii medii. 

La 5 iunie 2014 prin Decretul nr. 344 al Preşedintelui Republicii Moldova Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”. În scopul asigurării unui proces de instruire dinamic şi modern, o atenţie sporită se acordă renovării bazei tehnico-materiale, prin reutilarea locurilor de muncă, a sălilor de curs, a cabinetelor şi a laboratoarelor. Cu suportul statului şi a Fondului de Investiţii în Sănătate, al Asociaţiei „Farmaciştii fără frontiere”, al UNFPA, UNICEF, SOROS, GIZ baza didactico-metodică a fost completată cu mulaje, simulatoare, tehnică didactică modernă, calculatoare.

Cu suportul proiectului Uniunii Europene ,,Asistența tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în RM” a fost reparat capital blocul I de studii și a fost creat Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM), care asigură condiții atât pentru formarea abilităților specifice ale elevilor, cât și pentru evaluarea finalităților de studii exprimate prin competențe profesionale.

Echipa managerială, monitorizată cu măiestrie de actualul director este formată din persoane competente, profesioniste, care promovează un nou mod de gândire şi de acţiune managerială, implementează o cultură managerială corespunzătoare exigenţelor timpului. 

Activitatea Centrului de excelență este orientată spre formarea specialiştilor medicali cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare, competitivi şi capabili să muncească în echipă. Accentul se pune pe modelarea cadrelor medicale culte, cu un înalt nivel profesional. 

În anul 2019, programele de formare profesională oferite de Centrul de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” au fost evaluate extern de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. În baza rezultatelor evaluării externe au fost acreditate, pe o perioadă de 5 ani, 6 programe de formare profesională:

 1. Specialitatea 91210. Medicină, calificările Asistent medical, Asistent medical igienist-epidemiolog;
 2. Specialitatea 91320. Obstetrică, calificarea Moaşă;
 3. Specialitatea 91410. Diagnosticare medicală şi tehnici de tratament, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator;
 4. Specialitatea 91610. Farmacie, calificarea Asistent farmacist;
 5. Specialitatea 91310. Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical;
 6. Specialitatea 91110. Stomatologie, calificarea Tehnician dentar.

Odată cu reorganizarea înstituției în Centrul de excelenţă, aceasta devine centru metodic pentru toate colegiile medicale din republică. Instituția participă activ la realizarea reformelor din domeniul educaţiei şi al sănătăţii, promovând principiile îmbunătăţirii continue, a creativităţii şi calităţii. Procesul educaţional se axează pe un management modern, autentic şi participativ, prin implementarea metodologiilor şi a tehnologiilor interactive de predare-învăţare-evaluare. 

Orientările şi tendinţele de integrare europeană implică o viziune nouă a problemelor învăţământului medical postsecundar şi a managementului educaţional în cadrul politicii naţionale. Pe parcursul ultimilor ani de activitate, una din priorităţile echipei manageriale a fost elaborarea Conceptului învăţământului medical vocaţional racordat la standardele educaţionale Europene şi la recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

În anul 2018 au fost elaborate profilurile ocupaționale și standardele calificărilor, iar din 22022 sunt actualizate și aprobate de Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării planurile de învățământ la următoarele calificări: asistent medical, asistent medical igienist-epidemiolog, asistent medical în urgențe, asistent medical comunitar, asistent medical în diagnostic de laborator, asistent farmacist, moaşă, tehnician dentar. Instruirea cadrelor medicale în Centrul de excelență este concepută în baza unui parteneriat eficient profesor-elev, actanţi şi protagonişti ai activităţilor didactice şi extradidactice.

Administraţia instituției acordă o deosebită atenţie consilierii metodico-didactice a profesorilor debutanţi, punând accent pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi pedagogice. Creşterea în carieră este încurajată prin participări la cursuri de educaţie profesională continuă, congrese, conferinţe, ateliere metodice, confirmarea şi susţinerea gradelor didactice, studierea experienţei avansate a profesorilor etc. În cadrul instituției activează pedagogi de înaltă ţinută profesională, deţinători de grade didactice superior, unu și doi, doctori în medicină, doctori în pedagogie, specialişti calificaţi cărora le poartă respectul multe generaţii de absolvenţi. 

De la fondare şi până în prezent, instituția a pregătit peste 29 mii de specialişti pentru veriga medie a medicinii din Republica Moldova. Nu există astăzi instituţie medicală în ţară în care să nu activeze absolvenţii CEMF „Raisa Pacalo”. 

Toate eforturile comune a generațiilor de cadre didactice sunt conjugate pentru asigurarea calității învățământului profesional medical și farmaceutic, pentru fortificarea activității de inovare, îmbunătățirea asistenței medicale și farmaceutice acordate populației, sporirea vizibilității și prestigiului instituției la nivel național și internațional, și garantarea unui viitor de succes absolvenților Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”.