Calitatea serviciului educațional – imperativ pentru un învățământ profesional competitiv

Calitatea serviciului educațional – imperativ pentru un învățământ profesional competitiv, CEMF „Raisa Pacalo” la 75 ani.

 La data de 21 noiembrie și-a desfășurat lucrările Conferința a VIII-a Națională a cadrelor didactice din colegiile de medicină, cu genericul Calitatea  serviciului  educațional – imperativ  pentru  un învățământ profesional competitiv, consacrată aniversării a 75 ani ai Centrului  de  excelență  în  medicină  și  farmacie  ,,Raisa  Pacalo”.Conferința a VIII-a Națională a cadrelor didactice din colegiile de medicină s-a desfășura în două etape succesiv:
– Secțiunea plenară
– Activitate în ateliere conform programului
La conferință au fost prezenți reprezentanți ai MSMPS RM, MECC RM, foști absolvenți ai instituției, cadre didactice ale Centrului de excelență, colegiilor de medicină din țară.Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Alexandru Holostenco a felicitat întreg colectivul de colaboratori cu prilejul aniversării a 75 ani de activitate și a oferit instituției Diploma de Excelență pentru merite deosebite în pregătirea cadrelor medicale și rezultate remarcabile.În debutul conferinței, secțiunea plenară, Ala Manolache, directorul Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie ,,Raisa Pacalo” și-a exprimat ferma convingere că toate realizările înregistrate în procesul educațional instituțional, au fost și vor fi posibile doar grație unui efort comun pe care și-l asumă toți actorii implicați în procesul instructiv-educativ.Muzica vieţii încetează, dacă distrugi coardele amintirilor. Ala Manolache,  a subliniat că CEMF ,,Raisa Pacalo” şi-a început activitatea la 18 octombrie 1944, fiind, pe parcursul anilor de activitate, redenumit şi reorganizat prin Hotărâri de Guvern. A pus în valoare activitatea tuturor profesorilor și directorilor, care au activat pe parcursul a 75 ani: Zagarschih M., Așumov M., Molcianov Z., Rozneriță L., Pacalo R., Plugaru Ș., Badrajan C., Golovin B.A trecut în revistă principalele acțiuni întreprinse de Centrul de excelență în vederea asigurării unui proces educațional de calitate prin renovarea și dotarea instituției. Totodată, Ala Manolache a enumerat un șir de realizării care au  îmbunătățit calitatea procesului educațional precum: elaborarea Profilurilor ocupaționale pentru toate programele de formare profesională, a Standardelor calificărilor, Planurilor de învățământ, curricula și instrumentelor curriculare.Cu mare mândrie, doamna director a menționat că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului preuniversitar în domeniul ocrotirii sănătăţii, instituţiei i s-a conferit Ordinul „Gloria Muncii” (2014), iar prin decizia Agenției Naționale de asigurare a calității în Educație și Cercetare, în anul 2019  toate programele de formare profesională au fost acreditate pe un termen de 5 ani.Doamna director a menționat că nu se  poate trece impasibil peste paginile cu renume, pe care și-au pus amprenta cei mai perseverenți și străduitori elevi, absolvenți ai instituției, astăzi personalități remarcabile în domeniul medicinii. Mulţi din ei au continuat studiile, devenind savanţi, specialişti remarcabili în domeniul ocrotirii sănătăţii şi învăţământului medical. În acest context, doamna director a menționat cu o deosebită mândrie că Emil Ceban, absolventul Școlii de bază de medicină din Chișinău, promoția 1985, calificarea Felcer, actualmente rector al  Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, doctor habilitat în științe medicale, este un desăvârsit profesor universitar, excelent manager, Om de știință recunoscut atât în țară cât și în străinătate.Emil Ceban a exprimat personal, în numele Senatului și a întregii comunități academice a USMF „Nicolae Testemiţanu” înalta considerație pentru profesionalizmul cadrelor didactice în formarea specialiștilor din domeniul medicinii și farmaciei și a felicitat directorul și colectivul Centrului  de  excelență  în  medicină  și  farmacie  ,,Raisa  Pacalo” cu frumoasa aniversare.Formula performanţei ţine în mod obligatoriu de inteligenţă, de capacitatea de efort intelectual, cumulate cu o disciplină personală riguroasă şi profesionalism. Calitatea desemnează un complex de principii, orientat spre obținerea rezultatelor superioare demonstrate de absolvenții de vază ai Centrului  de  excelență  în  medicină  și  farmacie  ,,Raisa  Pacalo”. În baza acestor principii au fost realizate, cu mare succes, rapoartele prezentate în sesiunea plenară de către: Emil Ceban, Abraș Marcel-prorector pentru activitate socială USMF „Nicolae Testemiţanu”, doctor în științe medicale,  Cazacu-Stratu Angela-vicedecan, doctor în științe medicale, Adauji Stela-șef catedră, farmacie socială ,,Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemiţanu”, doctor în științe farmaceutice, Znagovan Alexandru- conferențiar universitar, catedra Tehnologia medicamentelor, doctor în științe farmaceutice, profesor CEMF,,Raisa  Pacalo”, Zagnat Vasile-profesor Centrul de  excelență, doctor în științe medicale.Cu un mesaj de felicitare a venit absolventul Colegiului Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, promoția 2010, calificarea Felcer laborant, Romanschi Andrei-rezident al Universității de Medicină și Farmacie din Târgul Mureș, România, care a menționat că se mândrește că face parte din marea familie de absolvenți ai acestei prestigioase instituție.Emilian Rodica, absolventă a promoției 1981, calificarea felcer, a Școlii de Bază de Medicină din Chișinău, astăzi profesoară, șef secție învățământ, președintele Comitetului Sindical al Colaboratorilor din CEMF ,,Raisa Pacalo” a remarcat că succesul instituției este rezultanta  relaţiilor bazate pe încredere şi respect reciproc, procesului de lucru eficient și a rezultatelor la nivelul celor mai înalte aşteptări.De la fondare şi până în prezent, instituția a pregătit 27780 de specialişti pentru veriga medie a medicinii din Republica Moldova. Nu există astăzi instituţie medicală în ţară în care să nu activeze absolvenţii Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”. Deci e demonstrat faptul că semințele cunoștințelor ce au fost semănate în această instituție au dat roade mari.Numai un colectiv de oameni de o cumsecădenie rară, de o enormă capacitate de muncă și dăruire de sine a reușit să ducă faima acestei instituții, să-i facă un nume bun, cunoscut în întreaga țară, dar și peste hotarele ei.
În semn de respect și prețuire pentru promovarea imaginii instituției, competență profesională, preocupare constantă pentru performanță, dăruire, rezultate remarcabile în activitate și cu prilejul a 75 ani ai CEMF ,,Raisa Pacalo” diploma instituției s-a decernat absolvenților, care astăzi activează în diverse instituții medico-sanitare publice.Dragostea de carte și de oameni, altoită în instituție, i-au motivat pe mulți dintre absolvenți să revină în Alma Mater în calitate de colaboratori: director adjuncți, șefi secții învățământ, șefi catedră, metodiști, profesori.Diploma instituției s-a decernat  absolvenților-colaboratori, pentru merite deosebite în educarea generațiilor de specialiști medicali cu studii postsecundare, dezvoltarea valorilor general-umane, păstrarea și promovarea tradițiilor Alma Mater, pentru dedicare și consecvență în realizarea standardelor profesionale și cu prilejul a 75 ani ai CEMF ,,Raisa Pacalo”.Prima parte a conferinței a finisat cu un recital de cântec și dans al ansamblului folcloric model ,,Romanița”, care a fost înființat în 2007 din inițiativa doamnei director Ala Manolache, cu menirea de a pune în valoare cultura populară tradițională.Partea a doua a conferinței, activitatea în ateliere, a pus accent pe realizarea unui manegement instituțional care asigură desfășurarea eficientă a activităților educaționale și urmărește obținerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a resurselor și asigurarea accesului la un învățământ de calitate pentru viitorii specialiști medicali cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare.Unul din indicatorii de calitate a organizării și realizării conferinței a fost feedback-ul oferit de participanți, care au menționat că tematica abordată a fost relevantă, astfel, fiind realizat scopul activității.Renumele unei instituții se datorează calității oamenilor săi, iar în CEMF ,,Raisa Pacalo” există o tradiție a calității. Există un mediu creativ, în care competența se îmbină cu străduința neîntreruptă, experiența didactică a dascălilor cu vechime se împletește armonios cu pregătirea și dorința de afirmare a dascălilor tineri, iar toate acestea sunt susținute de pasiune, dăruire și talent.