Despre catedra discipline chirurgicale

Catedra Discipline chirurgicale este o subdiviziune structurală fundamentală a CEMF „Raisa Pacalo” care funcţionează în baza prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor instituţiei de învățământ mediu de specialitate. Catedra are drept scop organizarea şi realizarea la un nivel înalt a activităţilor didactice şi ştiinţifice, metodice şi consultative la unităţile de curs aferente, deasemenea pregătirea profesională a eventualilor specialiști cu caracter aplicativ pentru economia națională.

Obiectivele organizatorice, instructiv-didactice şi ştiinţifice ale catedrei discipline chirurgicale:

  • Asigurarea funcţionalităţii sistemului managerial al catedrei prin crearea şi menţinerea mediului educaţional favorabil instruirii de calitate cu aplicarea docu-mentelor corespunzătoare cadrului conceptual – normativ actual.
  • Asigurarea formării și evaluării calitative a competenţelor elevilor conform cali-ficării prin modernizarea curricula şi instrumentelor curriculare, cu aplicarea unui sistem de instruire racordat la necesitățile beneficiarilor.
  • Asigurarea unui sistem informațional și comunicațional intern și extern calitativ.
  • Dezvoltarea personalității elevilor prin realizarea activităților educative  extradi-dactice, prin promovarea unui parteneriat educațional și social benefic dezvoltării multilaterale a viitorilor specialiști medicali cu studii postsecundare și post-secundare nonterțiare.
  • Monitorizarea și evaluarea calității procesului de predare-învățare-evaluare.
  • Organizarea și asigurarea asistenței metodologice și metodice a cadrelor didactice din Centrul de excelență, colegiile de medicină arondate și partenerii din mediul economic.

Catedra activează în baza problemei de studiu Formarea competențelor specifice la disciplinele chirurgicale din perspectiva educației centrate pe elev prin aplicarea tehnicilor didactice interactive cu utilizarea TIC, în scopul pregătirii unor specialiști medicali competitivi, capabili să ofere servicii medicale de calitate.

În cadrul catedrei își desfășoară activitatea cadre didactice, titulare și prin cumul de funcție. Potențialul intelectual bine format asigură calitatea procesului de predarea-învățarea-evaluarea a disciplinelor chirurgicale se datorează și faptului că 85 % din profesorii catedrei dețin grade didactice.

În cadrul catedrei sunt predate disciplinele de profil chirurgical pentru toate specialitățile și calificările. Studierea principalelor patologii medico-chirurgicale, a stărilor critice, ce necesită aplicarea resuscitării și terapiei intensive, acordarea asistenței de urgență în sectorul primar și în staționar, are o importanță deosebită pentru dezvoltarea viitorului specialist medical cu studii postsecundare nonterțiare, care va activa în sectorul primar, în dispensare, CMF, clinicile de profil chirurgical.