Lucrare metodică, Bedicov Elena

Repere metodologice pentru organizarea studiului independent
la disciplina Chirurgie
Bedicov Elena
Lucrare metodică pentru conferirea gradului didactic superior
Problema cercetării reprezintă lipsa unor repere metodologice de organizare şi evaluare a studiului independent la disciplina Chirurgie.
Scopul cercetării: Elucidarea reperelor teoretice, a metodologiei de organizare a studiului independent, a aplicării metodei proiectului în evaluarea studiului independent la disciplina Chirurgie.
Ipoteza cercetării: Elaborarea reperelor metodologice de organizare şi evaluare a studiului independent, aplicarea proiectului de educaţie pentru sănătate ca metodă de studiere şi evaluare ce va contribui la asigurarea calităţii studierii temeinice a conţinuturilor la disciplină dacă:

 • Se va preciza semnificaţia noţiunii de studiu independent;
 • Se vor descrie fundamentele teoretice ale studiului independent al studenţilor în contextul calităţii aplicării lui;
 • Se vor stabili condiţiile de aplicare a studiului independent;
 • Se va elucida evaluarea studiului independent prin metoda proiectului;
 • Se vor aduce argumente a eficienţei organizării şi evaluării studiului independent prin metoda proiectului.
  Reieşind din scopul şi ipoteza cercetării au fost stabilite:
  Obiectivele lucrării:
   Descrierea semnificaţiei de studiu independent la disciplina Chirurgia
  analizând datele literaturii psihopedagogice;
   Stabilirea fundamentelor teoretice ale studiului independent;
   Stabilirea metodelor de organizare şi evaluare a studiului independent la disciplina Chirurgie;
   Demonstrarea importanţei studiului independent şi al evaluării lui prin metoda proiectului aplicat în cadrul disciplinei, ca metodă de formare a activităţii independente a viitorului specialist;
   Implementarea metodei proiectului de educaţie pentru sănătate în aplicarea şi evaluarea studiului independent al studenţilor;
   Evaluarea importanţei aplicării studiului independent şi proiectului de educaţie pentru sănătate în formarea viitorului specialist medical vocaţional.
  Concluzii şi recomandări:
  Referinţele de valorizare a problemei cercetate descrisă în titlul lucrării, complexitatea ei teoretico-practică, antrenarea unor repere metodologice adecvate de organizare a studiului independent, logica investigaţiilor ne-au condus spre următoarele concluzii:
 1. Includerea în programele curriculare la discipline ore de studiu independent, demonstrează, că este foarte important să se elaboreze repere metodologice de organizare a lui, pentru a asigura calitatea cunoştinţelor asimilate de către studenţi;
 2. Studiul independent al studenţilor din colegiu este o modalitate de învăţare dintre cele mai apreciate în satisfacerea cerinţelor de formare a viitorului specialist medical vocaţional;
 3. Studiul independent dezvoltă spiritul de organizare, de iniţiativă şi încredere în forţele proprii ale studentului, formează deprinderi de muncă intelectuală, responsabilitate, dezvoltă gândirea logică clinică şi creativă, dezvoltă abilităţi de formulare a propriei opinii;
 4. Metoda proiectului de educaţie pentru sănătate este o activitate complexă, care oferă studenţilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu şi cum să aplice practic cunoştinţele, plasându-i într-o situaţie autentică de viaţă reală, care cere dezvoltarea responsabilităţii în faţa deciziilor luate, ce-l va ajuta în activitatea profesională;
 5. Proiectul de educaţie pentru sănătate constituie garanţia eficienţei studierii independente la disciplină, deoarece permite folosirea mai multor tehnici de învăţare ce favorizează dezvoltarea potenţialului creativ al studenţilor. Ea creează posibilitatea de a asimila cunoştinţe în mod independent; de a activa în echipe de cooperare; de a utiliza TIC. Proiectul dezvoltă iniţiativa şi încrederea în forţele proprii;
 6. Motivarea prin evaluarea calitativă şi cantitativă duce la sporirea interesului studenţilor faţă de studiul independent al disciplinei chirurgia;
 7. Rezultatele pozitive ale mediei notelor finale obţinute de către studenţi, confirmă oportunitatea elaborării unor repere metodologice de organizare a studiului independent.
  Cercetarea efectuată demonstrează valoarea ei teoretico-practică reprezentată prin: descrierea semnificaţiei studiului independent la disciplină; stabilirea fundamentelor teoretice ale studiului independent; stabilirea metodelor de organizare şi evaluare a studiului independent la disciplina chirurgie; demonstrarea importanţei studiului independent şi al evaluării lui prin implementarea proiectului de educaţie pentru sănătate, ca metodă de formare a activităţii independente a viitorului specialist.
   Reperele metodologice experimentate în cadrul disciplinei chirurgia pot fi aplicate la toate disciplinele clinice care se studiază în colegiile de medicină, ca metode de bază a studiului independent al studenţilor;
   Evaluarea iniţială şi finală a cunoştinţelor asimilate în cadrul studierii independente ghidează profesorul spre elaborarea unei strategii de învăţare aplicabilă la disciplina predată;
   Se recomandă de elaborat un ghid metodologic pentru profesori şi altul pentru studenţi în organizarea mai efectivă a studiului independent.
   Metoda proiectului de educaţie pentru sănătate are un caracter pluridisciplinar şi poate fi valorificat pe larg de către cadrele didactice din colegiile de medicină, deoarece generează formarea multilaterală a viitorului specialist medical;
   Implementarea proiectului de educaţie pentru sănătate poate sta la baza proiectării educaţionale, servind ca o modalitate de formare a competenţelor de comunicare cu personalul medical, cu pacienţii şi cu rudele acestora;
   Pentru sporirea eficacităţii studiului independent se recomandă motivaţia studenţilor la toate etapele lui de implementare şi evaluare.