SECȚIUNEA nr. 6. Procesul de schimbare și inovații în sistemul educațional.

SECȚIUNEA nr. 6. Procesul de schimbare și inovații în sistemul educațional.
Moderator: Cheptanari Svetlana, metodistă, grad metodistă superior, grad didactic superior, doctorandă, IP UPSC.
În comunicările prezentate în cadrul secțiunii a fost apreciat rolul reformelor care se desfășoară în domeniul educației și în medicină, și cerințele înaintate de ele în schimbarea și modernizarea procesului de instruire în învățământul profesional medical. Exigențele în creștere față de calitatea prestației educaționale a instituțiilor de educație profesională impune necesitatea perfecționării permanente a strategiilor de predare-învățare-evaluare astfel încât să se obțină niște finalități racordate la solicitările sectoarelor aferente. Este cert că îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare se poate obține printr-un complex de măsuri. Implicit au fost menționate tehnologiile de predare-învățre-evaluare ca având o relevanță optimă și reprezentând un instrument extrem de important de racordare permanentă a ofertei educaționale la necesitățile flexibile ale beneficiarilor. Secolul al XXI-lea este cu siguranţă secolul aurului cenuşiu, în care creativitatea are rolul de forţă motrice a progresului, deaceea acest subiect și-a găsit relevanța în comunicările prezentate. Promovarea creativităţii individuale, dar mai ales a celei colective stă la baza procesului educativ-instructiv, care reprezintă un proces continuu de creaţie. Şcoala contemporană centrată pe formarea de competenţe, manifestă un rol bine gândit în dezvoltarea potenţialului intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care vor contribui la asigurarea productivităţii progresului şcolar.
Creativitatea se relevă ca o însuşire deosebit de complexă a întregii personalităţi. Dezvoltarea creativităţii elevilor în vederea obţinerii de performanţe presupune schimbare de viziune în practica pedagogică, bazată pe: învăţarea centrată pe elev; promovarea învăţării prin colaborare; utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze creativitatea, să pună elevii în situaţii concrete de comunicare, de rezolvare de probleme, de realizare a unor produse originale.